Денес 27.12.2017 година со почеток во 10 часот  се ордржа третата седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 7 точки, и беше дополнет со плус една:

  1. Предлог – Буџет на Општина Јегуновце за 2018 година.
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 година.
  3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за 2018 година.
  4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.
  5. Предлог – Одлука за одобрување на финасиски средства од Буџетот на Општина Јегуновце.
  6. Предлог – Одлука за трансферирање на средства – субвенции од Буџетот на Општина Јегуновце на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце за 2018 година.
  7. Предлог – Одлука за усвојување на Планот за архивски знаци за распоредување на актите за 2018 година на Општина Јегуновце.
  8.  Разгледување на барање од ООУ Шемшово с.Шемшово.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility