Денес 29.11.2018 година со почеток во 10:00 часот се ордржа петнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.
На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки, присутни беа сите 15 советници.
Дневен Реде:
       – Усвојување на записник од четириаесетта седница.
  1. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на културата во 2018 година.
  2. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце од областа на социјална заштита во 2018 година.
  3. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за активностите на Општина Јегуновце за подршката на НВО секторот во 2018 година.
  4. Предлог – Одлука за одобрување на Програмата за спортски активности на подрачјето на Општина Јегуновце за 2018 година.
  5. Предлог – Одлука за набавка на рекламен материјал.
  6. Предлог – Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабување со вода за пиење на Друштвото за улуги ЧИСТОТА Јегуновце ДООЕЛ за период од 2019-2021.
  7. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility