На ден 31.08.2021 година со почеток во 12:00 часот се одржа педесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, пристуни беа сите петнаесет советници и градоначалникот Дарко Блажески, дневениот ред содржеше 14 точки.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility