Денес 28.02.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа осумнаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 20 точки а дополнет беше со плус 2, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од седумнаесетта седница.

 1. Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2018 год.
 3. Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2018 год. во Општина Јегуновце и Заклучок за негово усвојување.
 4. Предлог – Одлука за расходување основни средства, сопственост на Општина Јегуновце.
 5. Предлог – Одлука за расходување на ситен инвентар, сопственост на Општина Јегуновце.
 6. Предлог – Одлука за изменување и дополнување  на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Јегуновце за 2019 год.
 7. Предлог – Одлука за одобрување на користење на средства согласно Законот за финансиска подршка на Единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од Единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 8. Предлог – Одлука за одобрување на Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани а неплатени обврски.
 9. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Александар Здравковски“ – Јегуновце.
 10. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишна сметка за 2018 год. на ООУ „Шемшово“ – Шемшово
 11. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на ООУ „ Симче Настовски“ – Вратница.
 12. Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2018 год. на Јавна општинска установа за деца – Детска градинка ЈАБОЛЧИЊА Општина Јегуновце – Јегуновце.
 13. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на ЈЛУ Библиотека Светлина – Drita с. Прељубиште – Општина Јегуновце.
 14. Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршната сметка за 2018 год. на Друштво за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.
 15. Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на општина Јегуновце за 2019 год.
 16. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2018/2019 год.
 17. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2018/2019 год.
 18. Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2018/2019 год.
 19. Предлог – Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените возила во Општина Јегуновце.
 20. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility