Денес 29.06.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа десета седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 3 точки, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред

1.Предлог-Одлука за престанување на важење на Одлука од Совет бр.07-1883/8 од 30.11.2010 год.

2.Предлог-Одлука за воспоставување на меџуопштинска соработка со општините Брвеница, Врапчиште, Тетово, Желино, Маврово и Ростуше, Теарце, Боговиње и Гостивар.

3.Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility