Денес 31.07.2018 година со почеток во 09 часот се ордржа дванаесетта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневенио ред содржеше 3 точки, присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред

  1. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот на општина Јегуновце за 2018 год.
  2. Буџетски календар за дополнување на буџетот на општина Јегуновце за 2018 год.
  3. Предлог – Одлука за определување за определување на места за изборни плакати без надоместок за време на изборната кампања за одржување на референдум.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility