Денес 03.07.2019 година со почеток во 08:30 часот се ордржа дваесетичетврта седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 3 точки, додека присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

  1. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
  2. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
  3. Предлог – Одлука за ослободување на геолошки и геомеханички елаборати за испитување на земјиштето во предложениот плански опфат на населените места на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility