Денес 30.09.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетиседма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 7 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетишеста седница.

  1. Предлог – Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Јегуновце.
  2. Предлог – Оперативен план за зимско одржување на локалната патна мрежа и улиците по населените места во Општина Јегуновце за 2019/2020 година.
  3. Буџетски календар за донесување на буџетот на Општина Јегуновце за 2019 година.
  4. Предлог – Одлука за исплата на парична помош за надомест на патни трошоци за учебната 2019 – 2020 година на ученик со посебни образовни потреби.
  5. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Александар Здравковски од Јегуновце.
  6. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Шемшово од Шемшово.
  7. Предлог – Одлука за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2020 година во ООУ Симче Настовски од Вратница.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

 

Accessibility