Денес 15.05.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетипрвата седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 5 точки, додека присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

   -Усвојување записник од дваесета седница.

  1. Предлог одлука за кофинансирање на проектот „Develompment of Tourism products thru Utilization of Resources – DETOUR„.
  2. Прелог – Одлука за донесување на Програма за поставување на времени објекти на територијата на општина Јегуновце.
  3. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Јегуновце.
  4. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за градба на семејни станбени и деловни згради.
  5. Предлог – Одлука за утврдување на реонот на основните училишта од кој се запишуваат учениците во прво одделение на територија на општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility