Денес 09.10.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетиосма седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 2 точки,  присутни беа сите 15 советници.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетишеста седница.

  1. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈОУДГ Јаболчиња општина Јегуновце, Јегуновце.
  2. Предлог – Одлука за давање на согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ Јаболчиња општина Јегуновце, Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility