Денес 29.05.2019 година со почеток во 10:00 часот се ордржа дваесетивтора седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневениот ред содржеше 4 точки, додека присутни беа сите 15 советници и градоначалникот Дарко Блажески.

Дневен ред:

-Усвојување записник од дваесетипрва седница.

  1. Измени и дополнувања на Буџетот на општина Јегуновце за 2019
  2. Предлог – Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на Буџетот на општина Јегуновце за 2019 година.
  3. Предлог – Одлука за распределба на средства од Програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците во 2019 година по населени места во општина Јегуновце.
  4. Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце
Accessibility