Во Општина Јегуновце има 17 облици на месна самоуправа (месни заедници) сите се рурални населени места.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за:
• решавање на прашањата од комуналната инфраструктура, изградба и одржување
на објекти од јавен интерес (водовод, улици, културни, спортски објекти и др.);
• заштита на животната средина;
• поткренување иницијативи за уредување на просторот;
• организирање на културни, спортски, забавни и други манифестации;
• други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

 

Accessibility