Општина Јегуновце во соработка со месното население а едниствена цел олеснување, подобрување и безбедност за функционирање во секојдневните работи на жителите , изгради со бехатон плочки улица во населено место Беловиште.

Средства за реализација на овој проект се со одлука за распределба на средства од програмата за изградба, рекунструкција и одржување на општинската патна мрежа и улиците на територија на Општина Јегуновце и самопридонес од месното население.

Успешно завршен уште еден од низа реализирани проекти на градоначалникот Коцески – продолжуваме со нови инвестиции во зависност од финансиската моќ со кој располага самата Општина Јегуновце.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Accessibility