Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службенвесник на Република Македонија” бр.63/2007,187/2013 и 43/2014 и 215/2016) иОдлука на Владата на Република Македонија бр.42-4039/1 од 17.05.2016 година за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година, се склучува:

ДОГОВОР

за реализација на проектот – ” Замена на прозорци и врати во подрачните училишта во с.Сиричино и с.Копанце “

Склучен во Скопје, на ден 02.06.2016 година помеѓуМинистерството залокална самоуправаБиро за регионален развој (во натамошен текстБирозастапувано од директорот Џемаил Ељмази од една страна и ЕЛС Општина Јегуновце, (во натамошен текстНосител на реализација на проектот) застапувано од градоначалникот на Општина Јегуновце Тони Коцески од друга страна

Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр.42-4039/1 од 17.05.2016година, за проектот ” Замена на прозорци и врати во подрачните училишта вос.Сиричино и с.Копанце ” доделени се средства во износ од 346.500 денари како учество на Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа.

Изготвил: Стојанче Антовски

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службенвесник на Република Македонија” бр.63/2007,187/2013 и 43/2014 и 215/2016) иОдлука на Владата на Република Македонија бр.42-4039/1 од 17.05.2016 година за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2016 година, се склучува:

(more…)

Accessibility