Направен увид во градежните активности на регионалниот пат Р-2234 Јегуновце-Пршовце

Општина Јегуновце 2018 година – Градоначалниците Дарко Блажески и Исен Асани присуствуаа на регионалниот патен правец Р-2234 Јегуновце-Пршовце каде лично направија увид во градежните активности кои се одвиваат на самата изградбата на овој проект.

Од направениот увид констатирано беше дека градежните активности се одвиваат според зацртаната динамика на изведба и овој проект се очекува да биде комплетиран наредните неколку дена.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Започнаа градежните активности на патниот правец P2234 Јегуновце – Пршовце

Започнаа градежните активности со рехабилитацијa и модернизација на регионалниот пат Р-2234 Јегуновце-Пршовце.

Со овој зафат ќе се изврши целосна рехабилитација во должина од 4900 м, комплетна реконструкција помеѓу двете пруги од 160м и гребење на стариот асвалт од 5 цм со што значително ќе се подобрат условите и ќе се олесни одвивањето на сообраќајот во овој дел.

Изведувачи се фирмата ЕСКАВАТОРИ, додека средствата за успешна реализација се обезбедени од страна на Влада на Р.М во соработка со Општина Јегуновце.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

Општина Јегуновце започна со чистење и проширување на патот од населено место Јегуновце, локалитетот викан Пештер до населено место Ротинце

Градоначалникот Блажески започна со реализацијата на проектот од програмата, чистење и проширување на локални патишта низ Општина Јегуновце.

Денес фирмата ДА-БО Компани ангажирана од страна на општина Јегуновце започна со чистење и проширување на локален пат кој води од населено место Јегуновце, локалитетот викан Пештер па се до населено место Ротинце.

Целовкупниот простор на оваа локација изминатиов временски период беше запуштен, обраснат со трева и полн отпад. Со овој зафат значително ќе се подобрат условите и ќе се олесни одвивањето на сообраќајот во овој дел на Општина Јегуновце.

Градоначалникот Блажески најави дека тука не запира, следува чистење на повеќе диви депонии во повеќенаселени места.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

 

Мобилен даночен шалтер пред седиштето на Општина Јегуновце

Општина Јегуновце 06.03.2018 година – За олеснувањето на даночната процедура, заштеда на време и трошоци за исполнување на даночните обврски како и обезбедување брз и лесен пристап до даночните услуги, Управата за јавни приходи денес повторно е присутна преку „Мобилниот даночен шалтер“ (опремено комбе – канцеларија) пред седиштето на Локалната самоуправа на Општина Јегуновце.

Жителите од околните населени места во општина Јегуновце имаа можност да ги добијат сите даночни услуги и информации, односно да ги достават сите видови на даночни пријави и барања како и да ги подигнат потребните документи што ги издава УЈП.

Изготвил:Стојанче Антовски
Општина Јегуновце

Градоначалникот Блажески во посета на кризните населени места низ Општина Јегуновце погодени од поплави

Општина Јегуновце 04.03.2018 година – Поради обилните поројни дождови и топењето на снегот од планините доведе до изливање на каналите и реките од своите корита во повеќе населени места од Општина Јегуновце. Денес градоначалникот Дарко Блажески со дел од советниците на Општина Јегуновце во посета на населено место Шемшово, едно од погодените населени места од оваа општина.

Тој оствари средба со жителите на ова населено место , со што заедно ги анализираа кртичните точки и изнаоѓаа решение за истите.  Од страна на локалната самоуправа беше ангажирано и багер кој вршеше зафат на погодените места во Шемшово.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Инсталирана печка на пелети за затоплување на општинската зграда на Општина Јегуновце

Со инсталирање на печка на пелети променет е досегашниот начин на затоплување од струја на пелети во зградата на Општина Јегуновце.

Придобивките со греење на пелети се очекува да бидат одлични, ќе создадат одлични услови за топли простории и нормално изведување на работните задачи на администрацијата во зимските денови, исто така се очекува помала потрошувачка  и заштеда на финансиски средства.

Изведувач е фирмата АКВА ЛАВ-ЦЕ ДООЕЛ – Тетово додека средствата за успешна реализација се обезбедени од буџет на Општина Јегуновце.

 

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Одржана шеста седница на Советот на Општина Јегуновце

Денес 28.02.2018 година со почеток во 10 часот се ордржа шеста седница на советот на Општина Јегуновце во салата за состаноци на општинската зграда.

На седницата претседаваше претседателот на советот на општина Јегуновце Орхан Сабрии, дневниот ред содржеше 16 точки додека дополнет беше со плус една.

1.Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Јегуновце за 2018 година.

2.Разгледување на финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Јегуновце за IV квартал за 2017г. и Заклучок за усвојување на финансискиот извештај.

3.Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2017 год.

4.Прелог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Јегуновце за 2017 год.

5.Извештај од извршениот попис на средствата, ситен инвентар и попис на благајната со состојба 31.12.2017 год. во Општина Јегуновце и Заклучок за негово усвојување.

6.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Александар Здравковски“ – Јегуновце.

7.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Шемшово“ – Шемшово.

8.Предлог – Одлука за давање на согласност на Годишната сметка за 2017 год. на ОУ „Симче Настовски“ – Вратница.

9.Прелог – Одлука за давање на согласност на Завршна сметка за 2017 год. на ЈЛУ Библиотека Светлина – Drita с.Прељубиште – Општина Јегуновце.

10.Предлог – Одлука за давање на согласност на Завршна сметка за 2017 год. на Друштвото за услуги ЧИСТОТА ЈЕГУНОВЦЕ ДООЕЛ с.Јегуновце, Јегуновце.

11.Критериуми за распределба на блок дотациите за основно образование по училишта на територија на општина Јегуновце за 2018 год.

12.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Александар Здравковски“ с.Јегуновце за учебната 2017/2018.

13.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Шемшово“ с.Шемшово за учебната 2017/2018.

14.Предлог – Заклучок за давање на мислење на Годишната програма за изведување на екскурзии за учениците од ООУ „Симче Настовски“ с.Вратница за учебната 2017/2018.

15.Барање од Здружение на инвалиди на трудот Тетово.

16.Разгледување на барања.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

Исчистени од снег локалните патишта во Општина Јегуновце

Зимската служба ангажирана од страна на Општина Јегуновце од вчера започна со чистење на снегот од локалните патишта кој се во надлежност на Општина Јегуновце со едниствена цел корисниците да можат без потешкотии да ги завршуваат своите обврски и безбедно да патуваат до потребната дестинација.

Поради постојаните врнежи од снег во наредните денови, надлежните служби ќе бидат на терен а доколку на одредени локални патишта има потреба од дополнителна интервенција жителите  можат да пријават на следниов телефонски број:044/397-766

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце

 

 

 

Одржан општински натпревар по Математика

На 24.2.2018 г. (сабота) се одржа Општински натпревар по математика во ООУ „Александар Здравковски“ Јегуновце.

Учество зедоја вкупно 36 ученици на воздраст од IV до IX одделение од ОУ и ПОУ во Општина Јегуновце.

Освоени се 5 втори места, 10 трети места, додека со пофалница се здобија 6 ученици. Критериумите на отценување се спрема бодовниот систем доставен од страна на сојузот на математичари  подржан од Министерството за образование и наука.

Наградените ученици ќе учествуваат на регионалниот натпревар кој ќе се одржи во Тетово првата сабота во Април.

Изготвил:Стојанче Антовски

Општина Јегуновце